E-mail Disclaimer

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Benk Groep B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. U wordt verzocht, indien het bericht niet voor u bestemd is, het retour te sturen naar de afzender. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af in verband met mogelijke gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Overeenkomsten en andere verplichtingen kunnen Benk Groep B.V. slechts binden indien deze schriftelijk, per brief of telefax zijn aangegaan. Uit dit e-mail bericht kunnen derhalve geen (contractuele) verplichtingen voor Benk Groep B.V. ontstaan.

Naar boven